Laden...

 

Tweede Supermarkt in Nistelrode

5 maanden geleden door Bas van der Heijden

Op 10 mei werden wij door het college en de initiatiefnemer in kennis gesteld over de nieuwvestiging van een supermarkt op de voormalige locatie van de Brouwershoeve in Nistelrode. Dit als reactie op de door ons ingediende motie dat er snel duidelijkheid moest komen over dit plan eind vorig jaar. Het college kreeg van ons de volgende opmerkingen en huiswerk mee: - zorgen voor draagvlak in de omgeving - geen kiosk midden op het plein - geen bevoorrading van de winkel via Toniesplein en Julianastraat - ook zekerheid over vestiging van nieuwe horeca aan het plein, anders kijken we tegen de supermarkt aan - is plan haalbaar nu een onderzoek aangeeft dat er slechts ruimte is voor 400m2 Supermarkt in Nistelrode - klan plan zodoende de Ladder van duurzame verstedelijking doorstaan? - zorg over een goede verkeersafwikkeling in het centrum College en initiatiefnemer hebben nog maximaal 6 maanden nodig om duidelijkheid te geven en met antwoorden te komen op onze vragen.

Lees meer

VAB beleid

11 maanden geleden door Hieke

Het gemeentelijke VAB beleid komt binnenkort op de agenda van de commissie RZ. Het wat, denkt u misschien? Zonder het BVA (boek van afkortingen) is het wel eens lastig om te weten te komen wat we precies bedoelen. Maar het VAB beleid gaat over Vrijkomende Agrarische Bebouwing. Daarvan hebben we in onze gemeente al aardig wat en daar komt de komende jaren nog veel bij als we de prognoses over de hoeveelheid stoppende agrarische bedrijven erbij nemen. Daar komt niet vanzelf een oplossing voor. Toekomst zit er niet of weinig in deze locaties. Een alternatief is niet zomaar voorhanden. Verbrede landbouw met neven activiteiten in de zorg of recreatie is zeker niet voor iedereen een oplossing. Zelfs alle bebouwing opruimen en er een woonbestemming aan geven, is lang niet altijd mogelijk vanwege de plek waar het staat. Een andere bestemming in de vorm van bedrijven aan huis of kleinschalig industrie? Dat gaat zomaar niet en degene die het proberen moeten diepe zakken en veel doorzettingsvermogen hebben om het voor elkaar te krijgen. Niet in de laatste plaats door het beperkte meedenken van de gemeentelijke organisatie. Nee, hier ligt nog een hele uitdaging om met bruikbare en uitvoerbare oplossingen te komen. En oplossingen hebben we nodig, want ik moet er niet aan denken dat alles wat er vrij komt leeg komt te staan en gaat vervallen. Zo’n spooklandschap, daar zitten we al helemaal niet op te wachten. Wij als Lokaal gaan er mee aan de slag en hopen dat u met ons meedenkt. John van den Akker

Lees meer

Kunst in openbare ruimte

11 maanden geleden door hieke

In het Brabants Dagblad van afgelopen week stond een artikel over ‘Entree De Hoef omhoog om wateroverlast te voorkomen’, omdat diverse fikse regenbuien overlast hadden veroorzaakt: het voetpad was onbegaanbaar en de auto’s moesten stapvoets over de toegangsweg rijden i.v.m. aquaplaning. ‘Entree De Hoef’ is, inclusief de rotonde van De Ploeg, onderdeel van een kunstproject waarin water centraal staat. Het hemelwater wordt verzameld in wadi’s. Als er te veel regen in korte tijd valt, stroomt het water uit die wadi’s over de toegangsweg. Bij dit soort wateroverlast moet het probleem opgelost worden, zonder de intentie van het kunstproject aan te tasten. Uit jurisprudentie blijkt dat er risico’s verbonden zijn aan het zélf doen van onderhoud - en/of restauratie van kunstwerken. Herstel of aanpassing van kunstwerken is specialistisch werk. Er moet ook rekening gehouden worden met de auteursrechten van de kunstenaar of zijn/haar nabestaanden. Er is toestemming nodig van de kunstenaar of van de nabestaanden, die tot 70 jaar na zijn/haar overlijden de persoonlijkheidsrechten van de kunstenaar behartigen. Het is dus zaak om als gemeente goed de gevolgen te beoordelen en af te wegen. Een ander probleem is vandalisme, zoals onlangs van het kunstwerk in Loosbroek en de aansprakelijkheidsstelling bij een ongeluk door een kunstwerk. Een oplossing voor bovenstaande problemen zou kunnen zijn: het werken met contracten voor bepaalde tijd. Hierin zouden dan tevens de risico’s, het beheer en onderhoud in vastgelegd kunnen worden. Hans Vos

Lees meer

Jeugdbeleid Bernheze

11 maanden geleden door hieke

Afgelopen week waren de gemeentelijke budgetten op het gebied van zorg weer volop in het landelijke nieuws. Gemeenten houden zorggeld op de plank, terwijl de klachten in de jeugdzorg toenemen. De wachtlijsten lopen op, ouders zijn ontevreden over de communicatie en de kwaliteit van zorg en het aantal suïcide pogingen lijkt toe te nemen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van de transitie? Gemeenten moeten maatwerk bieden. Is het binnen onze gemeente ook zo zwart/wit? Kun je Bernheze rekenen op maatwerk? Kennen onze burgers de weg naar het BJG (basisteam jeugd en gezin)? Weten hulpverleners elkaar voldoende te vinden? Hoe verloopt de communicatie? Is er al voldoende sprake van 1 kind 1 plan? Binnen de werkgroep “jeugdbeleid gemeente Bernheze” zijn we met deze vragen aan de slag gegaan. Lokaal vindt het ook erg belangrijk dat er los van de landelijke ontwikkelingen, goed wordt gekeken of de inwoners van Bernheze die zorg krijgen die ze nodig hebben om zo goed mogelijk deel te kunnen nemen aan de samenleving. Speerpunten voor de komende periode zijn dan ook het verbeteren van de verbinding tussen het basisteam jeugd en gezin (BJG), de zogenoemde vindplaatsen (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen enz.) en de huisartsen. Tevens gaan we aan de slag met het verbeteren van de nazorg na behandeling. Zo komt het nog te vaak voor dat mensen een behandeling krijgen en daarna de geleerde vaardigheden niet kunnen toepassen in de voor hun vertrouwde omgeving. Wil je meedenken over het jeugdbeleid, of heb je vragen n.a.v. dit stuk? Neem gerust contact op via jacobsgwendy@gmail.com.

Lees meer

Werk aan de winkel

11 maanden geleden door mieke

Een overschot van meer dan 2 miljoen euro op de beschikbare middelen in het sociaal domein. Nou dat is niet alleen nieuws, dat is een duidelijk sein dat er werk aan de winkel is. Hier moeten we iets mee. Het bericht roept veel vragen op. Toen de taken werden overgedragen aan de gemeenten werd er tegelijk ook 40% gekort. Iedereen was bang dat er te weinig geld zou zijn, een overschot is wel het laatste dat er verwacht werd. Ontzettend veel mensen die in de zorg werkten hebben ook hun baan verloren of zijn flink terug gezet in salaris. Kan de gemeente dan zoveel beter onderhandelen dan de rijksoverheid? Blijkt uit het tekort niet dat er misschien wat te ver gegaan is? Een nog belangrijkere vraag is volgens mij of dat iedereen wel de zorgt krijgt die hij of zij nodig heeft. Dit lijkt wel het geval te zijn, omdat er weinig klachten zijn en er ook geen signalen komen van de dienstverleners in de zorg. Maar het overschot vraagt zeker op dit punt om een “dubbel-check”. Al tijdens de verkiezingsperiode heeft Lokaal aangehaald dat het allerbelangrijkste van de transitie was te voorkomen dat niemand tussen de wal en het schip geraakt. Mocht dat wel zo zijn, neem dan contact op met de gemeente of met ons. Ook alle andere vragen zullen wij de komende tijd proberen te beantwoorden. Mieke Dobbelsteen

Lees meer

Met de grootste precisie

11 maanden geleden door hieke

Elke keer als ik uit Den Bosch naar Heeswijk-Dinther rijd, rijd ik bijna de afslag voorbij. Maar dan zie ik het pand van Gebroeders Dijkhoff in de verte en denk ik: Oh ik ben er al! Alle huizen, die mij erop alert maakten dat ik af moet slaan, zijn verdwenen. Het verbaasde mij elke keer weer hoe de machinisten van de enorme grijpers en schuivers met de grootste precisie de aarde verplaatsten. Precies daar een berg creëerden door de aarde, daar waar het niet moet liggen weg te halen. De samenwerking van mensen en hun machines is essentieel en dat gebeurt ook. Ik mis wel de prachtige bomen en de karakteristieke huizen die langs de N279 stonden. Maar verandering is keuzes maken. Zo werkt het ook in de politiek. Daar waar keuzes gemaakt moeten worden, moet dat ook met de grootste precisie gebeuren én ook hier is samenwerking essentieel. Met elkaar goed overleggen, voordat er besluiten worden genomen over veranderingen. Natuurlijk kun je het niet altijd met elkaar eens zijn. Soms moet je afwijken van ingenomen standpunten om dichter bij elkaar te komen. Zo is het leven: samen bewegen. Bewegen zorgt voor verandering. Door verandering ontstaat groei, maar altijd en in alles is er die eerste stap..... Door samen die stap te durven maken ontstaan er weer nieuwe kansen. Ik heb er vertrouwen in dat de politiek van Bernheze met elkaar, weloverwogen, stappen durft maken en dat ze dat ook met de grootste precisie doen! Hieke Stek.

Lees meer

Nee heb je....

11 maanden geleden door Hieke

Even wat anders… De komst van een mogelijk AZC heeft ons de afgelopen weken/maanden goed bezig gehouden, maar nu de gemeenteraad van Bernheze heeft uitgesproken dat men ‘tegen’ de komst van een AZC is, moeten we ook weer naar de toekomst kijken. Ook naar de eigen inwoners van onze gemeente. Vooral naar degenen die het hoofd zelf amper boven water kunnen houden door bijvoorbeeld het verliezen van een baan en hierdoor afhankelijk zijn geworden of worden van de sociale dienst. Wij hebben hiervoor Optimisd. Zij bereiken al een groot gedeelte van onze inwoners welke al gebruik maken van hun diensten, echter nog lang niet iedereen. Dus bij deze wil ik dit nogmaals onder uw aandacht brengen. Soms zijn mensen te trots, maar probeer dit opzij te zetten. Winston Churchill zei eens:”Trotse mensen verdwalen liever dan de weg te vragen”. Toch, zelfs nu we ook alles op internet op kunnen zoeken, weten mensen vaak niet waar ze recht op hebben. Laat u goed informeren! Nee heb je en ja kan je krijgen. Bas van der Heijden

Lees meer

Angst

11 maanden geleden door hieke

Voor de gemiddelde Nederlander heeft de terrorist geen eenduidig profile, behalve dan dat het een Moslim is en dat het veel mannen betreft. De Moslimman is voor velen dan ook geworden tot de verpersoonlijking van de terroristische dreiging. Terecht ? Absoluut niet. Begrijpelijk ? Zeker wel. En dus zijn mensen bang voor de vluchtelingenstroom. Niet alleen in Heesch, maar in elke stad of dorp dat in aanmerking komt als langdurige opvangbasis. Waarom vluchten die mannen met achterlating van hun gezin naar Europa? Waarom vluchten zij niet naar een islamitisch buurland, maar trekken zij door naar het verre, overwegend christelijke Europa ? Europa – althans het gastvrije gedeelte ervan – zet zijn deuren open om vluchtelingen op te vangen. Binnen Europa toont Nederland zich eens te meer als het braafste jongetje van de klas. Drie miljoen vluchtelingen verwacht de EU in 2016 te gaan opnemen. Dat zijn er 6 per 1000 EU-inwoners. De minister spreekt van 1% van de bevolking; dat rekent gemakkelijker. Dat zou – als elke gemeente een eigen quotum asielzoekers zou moeten opvangen – neerkomen op zo’n 300 vluchtelingen voor heel Bernheze. Maar sommige, ook grote gemeenten, geven niet thuis en zadelen collega-gemeenten dan op met de opvang. Daarmee komen de bereidwillige gemeenten, zoals Bernheze, onder grote druk te staan en is er een enorme verharding te merken onder de inwoners. Binnen de AZC’s verblijven ook veel statushouders (mensen met een verblijfsvergunning). Laat die nou eens plaats maken voor de toestroom van vluchtelingen en verdeel de statushouders over de gemeenten. Daarbij zou dan wel een strakkere regie van de centrale overheid wenselijk zijn. Aan die regie ontbreekt het op Europees niveau, maar ook in Nederland. Frans van de Ven Fractievoorzitter Lokaal

Lees meer

Lokale omroep Bernheze uitgevoerd door SOM- Dtv

11 maanden geleden door Hieke

In de afgelopen jaren zal u vast en zeker wel eens iets hebben opgevangen over de discussie tussen de staatssecretaris Sander Dekker en de publieke omroepen over de taakopdracht/programmering van deze omroepen. Waarbij wellicht het meest bekende stokpaardje van de staatssecretaris is dat amusement zonder publiek belang, zoals bijvoorbeeld bananasplit en Lingo, niet langer bij de publieke omroep thuishoren. Ook Bernheze is op haar beurt ,weliswaar in het klein, medeverantwoordelijk voor een omroep, namelijk Stichting omroep Maasland/Dtv, nadat per 1 november 2014 de Bernhezer Omroep Stichting hierin is opgegaan. Stichting omroep Maasland heeft onlangs een hernieuwd subsidie verzoek ingediend met een viertal keuzes. Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit hierover nemen. De hoogte van de subsidie zal met name worden bepaald door de keuze om vrijwilligers wel, gedeeltelijk of niet te laten ondersteunen door één van de professionele krachten die in dienst zijn. Wij, als Lokaal, vinden het van belang dat u als inwoner van Bernheze op de hoogte blijft van het lokale nieuws en zien hierin voor de lokale omroep zeker een rol weggelegd. Maar we zijn zeker ook van mening dat het subsidiebedrag dat we als gemeente dienen te gaan bijdragen in de juiste verhouding dient te blijven staan. Daarbij past in onze visie niet dat het subsidiebeleid gebaseerd dient te worden op het inzetten van een fulltime professionele kracht , hetgeen zou betekenen dat het huidige subsidieniveau bijna verdrievoudigd zou dienen te worden. Dat gaat ons een stap te ver! Gerjo van Kessel

Lees meer